სოფელ წვერმაღალაში მეორადი დაქლორვის სადგური

     ზღვისპირა სოფელ წვერმაღალაში  მოეწყო კალციუმის ჰიპოქლორიდით დაქლორვის სადგური , რომელიც უზრუნველყოფს  ურეკი-შეკვეთილის მიდამოებში სასმელ წყალში ქლორის ოპტიმალურ დონეს . სპეციალური ტუმბო-დოზატორებით, ელექტრომაგნიტური ხარჯმზომებით, ინტელექტუალური საწარმოო კონტროლერებით ( Schneider Electric)  ,  ქლორისა  და წყლის ცირკულაციის ახალი მეთოდის დახმარებით , სწორი ალგორითმით  დაპროგრამებული  სამუშაო პროგრამითა და მეგობრული ინტერფეისით  შეიქმნა კომპლექსური სისტემა , რომელიც ევროპული სტანდარტის შესაბამისად  (98/83/EC)    გააუსნებოვნებს წყალს  , მოსპობს და ხელს შეუშლის მასში   ადამიანებისთვის საშიშ და  მავნე მიკრო-ფაუნის  გაჩენას. 

      აღნიშნული სადგურის დაპროექტაბაზე დახარჯულმა  დრომ  მოგვცა   :  საექსპულატაციოდ ადვილი , შესანახად იაფი  და ინტუიციურად გასაგები სამუშაო გარემო , რომელსაც იოლად აითვისებს იქ მომუშავე პერსონალი  .

ჩვენი პარტნიორები