სამრეწველო ავტომატიზაცია, SCADA სისტემები

    ავტომატიზაცია - სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის ერთ-ერთი მიმართულებაა, რომლის დროსაც ადამიანის როლი მცირდება ბუნებრივი ენერგიის მიღების , გარდაქნისა და გადაცემის დროს. ნებისმიერ საწარმოში სადაც ადამიანის მუშაობა დიდ-ფიზიკურ და გონებრივ დატვირთვებთანაა დაკავშირებული  ;  ნებისმიერი სახის კონვეიერულ საწარმოში ;  ნებისმიერი სისტემის ავტომატიზაცია ,იმ ფორმით როგორაც ეს შესაძლებელია ,  თითქმის მთლიანად გამორიცხავს  ამ სისტემის სამუშაო პროცესის დარღვევას , განსხვავებით სამუშაო და საწარმოო პროცესების დროს, როცა ადამიანური შეცდომების გამო დიდია წუნდებული პროდუქცია ან ნაწარმი .

    ავტომატიზირებული სისტემა  შეიძლება გახდეს ადამიანის მოღვაწეობის შემდეგი სფეროები:

  • საწარმოო და გადამუშავების პროცესი
  • პროექტირება
  • სამუშაოს მართვა და დაგეგმარება
  • სამეცნიერო კვლევები
  • ბიზნეს პროცესები
  • და სხვა სამუშაოები  სადაც ადამიანის ჩანაცვლება შეიძლება თანამედროვე ტექნიკური მიღწევების შედეგებით.

   ავტომატიზაცის შედეგად გაცილებით იზრდება ნებისმიერი სამუშაოს ეფექტურობა , რომელიც მანამდე არ იყო ავტომატიზირებული თუმცა იყო მომგებიანი .  

ჩვენი პარტნიორები