საჩხერის რაიონში ნატრიუმის ჰიპოქლორიტის გენერირების სისტემა და დაქლორვის სადგური